1. Informacje ogólne

Bardzo ważna jest dla nas ochrona danych osobowych naszych Użytkowników i takie postępowanie z nimi by było zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności zgodne z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Umożliwiamy naszym Użytkownikom dostęp do pełnej informacji, a także kontroli w zakresie przetwarzania przez nas danych Użytkowników. Udostępniamy Użytkownikom narzędzia, które pozwalają korzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. 
Poniżej znajdują się informacje dotyczące tego jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, komu udostępniamy te dane i w jaki sposób dbamy o ich bezpieczeństwo. W razie pytań dotyczących sposobów ochrony danych osobowych Użytkowników i wykorzystywania ich w naszej działalności udostępniamy Państwu adres mailowy do kontaktu kontakt@meskiedodatki.pl.

2. W jaki sposób pozyskujemy dane użytkowników

Korzystamy z danych osobowych Użytkownika, ponieważ zdecydował się dokonać zakupów w naszym Sklepie (meskiedodatki.pl) lub wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o ofercie lub promocjach dostępnych w Sklepie drogą elektroniczną, na podany dobrowolnie adres e-mail lub numer telefonu lub Użytkownik przekazał nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu w inny sposób. Sklep prowadzi swoją działalność w oparciu o Regulamin dostępny tutaj (https://meskiedodatki.pl/regulamin-sklepu/).

3. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Szymon Janiewski Wyższa Kultura z siedzibą w Warszawie,

ul. Hery 25a/14, 01-497 Warszawa.

NIP 5871593075,

REGON 221656940,

tel: 787 548 410,

zwany dalej „Administratorem”.

4. W jaki sposób można skontaktować się z administratorem?

Kontakt z Administratorem można nawiązać w dwojaki sposób:

1. Za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres:

kontakt@meskiedodatki.pl

2. lub wysyłając informację na adres:

Administrator Danych Osobowych
Szymon Janiewski Wyższa Kultura
ul
.Hery 25a/14
01-497 Warszawa

5. Jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Użytkownik korzystając z naszego Sklepu pozostawia dane osobowe, które będziemy przetwarzać w następujących celach: 

a) Celem realizowania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. Aby umowa sprzedaży została wykonana a zakupione Towary dostarczone Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych w niezbędnym zakresie. Podanie tych danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy.

b) Celem założenia i prowadzenia konta Użytkownika na stronie Sklepu – podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie umowazawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Dzięki koncie założonym w Sklepie, Użytkownik ma także dostęp do danych, które przekazuje a w szczególności do historii swoich zakupów. Podanie tych danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy.

c) Celem procesowania reklamacji – podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora, który wynika z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika. 

d) Celem wysyłania na dobrowolnie podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych dotyczących towarów, które są dostępne w Sklepie – informacje takie będą wysyłane tylko jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę. Dotyczy to w szczególności ofert promocyjnych i informacji o nowościach – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w dowolnym momencie korzystając z formularza dostępnego pod adresem https://meskiedodatki.pl/dostep-do-danych/ albo klikając w link, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 

e) Celem wysyłania na dobrowolnie podany przez Użytkownika numer telefonu informacji handlowych dotyczących towarów, które są dostępne w Sklepie – informacje takie będą wysyłane tylko jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę. Dotyczy to w szczególności ofert promocyjnych i informacji o nowościach – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 

f) Celem kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych treści marketingowych np. sugerując zakup towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane ściśle w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na marketingu towarów oferowanych w Sklepie, zarówno towarów własnych Administratora, jak dostawców, 

g) w celach marketingowych – na wskazany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator sporadycznie może wysyłać informacje o aktualnej ofercie Sklepu albo ofercie jego partnerów handlowych – tutaj podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie Towarów; Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie nawiązując kontakt ze Sklepem,

h) w celach statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora – tutaj podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,

i) celem potwierdzenia dopełnienia przez Administratora jego obowiązków a także dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą zostać skierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – tutaj podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków,

Dbamy o to by przetwarzać dane Użytkowników w sposób przejrzysty i transparentny. Jeśli pojawią się jakieś pytania to zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną: adres e-mail kontakt@meskiedodatki.pl.
Przetwarzając dane Użytkowników dbamy także o to, by były aktualne i prawidłowe. Dlatego od czasu do czasu możemy wysyłać do Użytkowników wiadomość e-mail, w którym przypominamy o konieczności aktualizacji danych. Informujemy, że dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez zgody Użytkowników.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz należy tylko i wyłącznie do Użytkownika, warto jednak zaznaczyć, że Użytkownik, który dokonuje zakupów w Sklepie jest zobowiązany do podania określonych danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, ponieważ bez nich Sklep nie będzie w stanie zrealizować zamówienia. 
Brak podania wymaganych przez Sklep danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia.

7. Komu będziemy udostępniać dane osobowe użytkowników i w jakim celu?
 1. W ramach realizacji Umowy Sprzedaży będziemy przekazywać dane Użytkowników określonym podmiotom, zaangażowanych w wykonanie umowy sprzedaży:
  a) Zależnie od wyboru przez Użytkownika sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy dane Użytkowników niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:
 • R2G Polska Sp. z o.o.,
 • InPost S.A.,
 • FedEx Corporate Services, Incorporated, spółka macierzysta oraz spółki zależne spółki macierzystej,
 • Firma Deutsche Post AG wraz ze swoimi oddziałami działającymi pod marką DHL,
 • DPD Poland Sp. z o.o.,
 • Poczta Polska S.A.,
 • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
 • Innym podmiotom, które w przyszłości będą świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Użytkowników towarów w Sklepie.
 • b) Zależnie od wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy dane Użytkowników niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom:

  • Jeśli Uzytkownik wybierze sposób płatności za wybrane towary „za pobraniem” udostępnimy dane jednej ze wskazanych powyżej firm kurierskich
  • Dotpay Sp. z o.o. – jeśli jako sposób zapłaty Użytkownik wybierze system płatniczy Dotpay.pl, do weryfikacji
  • Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Użytkowników towary. 

  c) Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail lub nr telefonu, możliwe jest, że udostępnimy Twoje dane podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej.

  d) Ponadto dane osobowe Użytkowników przekazujemy podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe klientów Sklepu, w zakresie niezbędnym do hostingu stron internetowych Sklepu: Home.pl

  e) Możemy także udostępniać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

2. W celu realizacj płatności i dostawy męskiedodatki.pl przekazują dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy), a podmioty wymienione w punkcie 1 stają się samodzielnym administratorem tych danych. Podmioty wymienione w punkcie 1 przetwarzają je wyłącznie we własnych celach. Sklep nie powierza przetwarzania tych danych podmiotom wymienionym w punkcie 1.

8. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników?

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

a) Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane w okresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży, jak również roszczeń reklamacyjnych, a także potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora i dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat licząc od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

b) Jeśli Użytkownik zdecyduje się zgłosić żądanie usunięcia konta Użytkownika, w sklepie możemy przetwarzać dane Użytkownika w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków a także dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat licząc od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

9. Jak zabezpieczamy dane użytkowników?

Administrator wprowadza zarówno zabezpieczenia informatyczne jak i organizacyjne mające na celu minimalizację ryzyka wycieku danych, ich dezintegracji, zniszczenia, takich jak: systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, system firewall, wewnętrzne procedury przetwarzania danych, wewnętrzne procedury odtwarzania awaryjnego, jak również system kopii zapasowych. Sklep zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001:2008, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.

10. Jakie przysługują użytkownikom prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z RODO Użytkownikom przysługuje szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

a) Prawo do informacji, przede wszystkim w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Użytkowników – Jeśli pojawią się jakieś pytania dotyczące tego czy i jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników to zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną: adres e-mail kontakt@meskiedodatki.pl lub skorzystania z jednego z formularzy dostępnych pod adresem: https://meskiedodatki.pl/dostep-do-danych/

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych– Użytkownicy zawsze mają dostęp do swoich danych osobowych na swoim koncie w Sklepie. Na koncie mogą dokonywać zarówno edycji danych jak i aktualizacji. Jeśli Użytkownik nie ma konta w Sklepie może skontaktować się z nami mailowo (kontakt@meskiedodatki.pl) z żądaniem dostępu do swoich danych – przekażemy wówczas Użytkownikowi informacje jakie dane przetwarzamy i jeśli zażąda aktualizacji niezwłocznie je zaktualizujemy.

c) Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikom przysługują również prawa do: 
Usunięcia danych– jeśli Użytkownik chce, byśmy przestali przetwarzać dalej jego dane, może usunąć swoje konto bądź zgłosić takie żądanie do Sklepu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza pod adresem https://meskiedodatki.pl/dostep-do-danych/. Informujemy jednak, że takie żądanie nie jest bezwzględne i mamy prawo odmówić usunięcia danych Użytkownika, co do których mamy podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. do realizacji prawnego obowiązku bądź dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, które potencjalnie mogą być przeciwko nam kierowane). 
• Żądania ograniczenia przetwarzania danych Użytkownika.
Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych Użytkownika, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora bądź wykonywanie zadań w interesie publicznym.
Cofnięcia zgody w każdym momencie, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika. 
Przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody Użytkownika. 

Użytkownicy mogą skorzystać ze wszystkich powyższych praw kontaktując się z naszym Administratorem Danych Osobowych (adres e-mail: kontakt@meskiedodatki.pl).

11. W jakim czasie udzielamy odpowiedzi?

Staramy się reagować na zgłoszone przez Użytkowników żądania jak najszybciej i niezwłocznie udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące danych osobowych Użytkowników. Termin, w którym Użytkownik powinien otrzymać odpowiedź na maila nie powinien przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie w powyższym terminie poinformujemy Użytkownika o przyczynach i wydłużeniu terminu. Jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy Użytkownik zgłasza określone żądanie dotyczące jego danych, zastrzegamy sobie prawo do zadania kilku dodatkowych pytań, celem weryfikacji tożsamości.

12. Informacje o organie właściwym do wniesienia skargi

W przypadku gdy Użytkownik stwierdzi, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli pojawią się pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub Użytkownik chce skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, może napisać bezpośrednio do naszego Administratora Danych Osobowych: kontakt@meskiedodatki.pl lub skorzystać z jednego z formularzy umieszczonych na stronie: https://meskiedodatki.pl/dostep-do-danych/

13. Informacje o korzystaniu z plików Cookies

I. DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza Szymon Janiewski Wyższa Kultura z siedzibą w Warszawie, adres: ul.Hery 25a/14, 01-497 Warszawa, wpisana do CEIDG, REGON 221656940, NIP 5871593075, który świadczy usługi drogą elektroniczną a także przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika,
  2. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://meskiedodatki.pl/.
  3. Cookies– oznacza dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
  4. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej sklepu meskiedodatki.pl.
  5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej sklepu meskiedodatki.pl,
  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie korzystając z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
  7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem (https://meskiedodatki.pl/regulamin-sklepu/) mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Informujemy, że wykorzystywane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe by tą drogą przedostały się do Urządzeń Użytkowników wirusy lub inne niechciane oprogramowania, a w szczególności oprogramowanie złośliwe. Pliki te dają możliwość zidentyfikowania oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika i dostosowania działania Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą a także czas przechowywania Cookies na Urządzeniu i przypisaną wartość.

  2. Administrator korzysta z dwóch typów plików cookies:
  a) COOKIES SESYJNE:czyli takie, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i zostają tam do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są w tym wypadku trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie daje możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  b) COOKIES TRWAŁE:czyli takie, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i zostają tam do czasu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki bądź wyłączenie Urządzenia nie skutkuje ich usunięciem z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie daje możliwości na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy też żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  3. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE DO NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

a) KONFIGURACJI SERWISU
(i) aby dostosować zawartość stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także by zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych Serwisu,
(ii) aby rozpoznawać urządzenia Użytkownika Serwisu a także jego lokalizację i na bazie tych informacji w odpowiedni sposób wyświetlać strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

b) POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI W SERWISIE A TAKŻE ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE
(i) aby po zalogowaniu utrzymać sesję Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie będzie musiał na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
(ii) aby poprawnie skonfigurować wybrane funkcje Serwisu, umożliwiając zwłaszcza weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
(iii) aby optymalizować i zwiększać wydajność usług świadczonych przez Administratora.

c) REALIZACJI PROCESÓW KONIECZNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH
(i) aby dostosować zawartość stron internetowych Serwisu do upodobań Użytkownika, a także by zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i na odpowiednio wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
(ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
(iii) aby umożliwić poprawne korzystanie w Serwisie z funkcji „Koszyk”

d) ANALIZ I BADAŃ I AUDYTU OGLĄDALNOŚCI
(i) aby przygotowywać anonimowe statystyki, pomagające zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co daje możliwość ciągłego ulepszania ich struktury i zawartości.

e) ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ NIEZAWODNOŚCI SERWISU

2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH: 

a) do przedstawiania treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube, 

b) do gromadzenia anonimowych i ogólnych danych statycznych przy użyciu narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, 

c) do prezentowania reklam dobranych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy, np. Google AdSense, 

d) do logowania się do Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, np. Facebook.com, 

e) do wykorzystania funkcji interaktywnych celem popularyzacji Serwisu przy użyciu serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Instagram.com, 

IV. Możliwość określenia warunków przechowywania bądź uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w dowolnym momencie zmieniać ustawienia dotyczące plików Cookies, i określić warunki ich przechowywania a także uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień opisanych powyżej, Użytkownik ma możliwość dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o tym co jest możliwe i w jaki sposób obsługiwać pliki cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik ma możliwość usunąć pliki Cookies w dowolnym momencie, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.